Proponuję różne systemy współpracy:

SYSTEM CENNIKOWY:
- wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach prostych, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

CENY STAŁE:

PORADA PRAWNA
- opracowanie odpowiedzi na pytanie, wyjaśnienie zagadnień, problemów prawnych, propozycja sposobu rozwiązania sprawy.
Jest to prosta forma, dotyczy podstawowych zagadnień prawnych, odpowiedź na piśmie dotycząca jednego zagadnienia powinna zmieścić się na 1 stronie A4.

OPINIA PRAWNA
- szczegółowa analiza zagadnienia z opisem stanu faktycznego, stanu prawnego, podaniem podstaw prawnych, omówieniem orzecznictwa, stanowiska doktryny.

OPINIA O UMOWIE
- analiza zapisów konkretnej umowy, w razie potrzeby propozycja zmiany/dodania innych sformułowań. Dotyczy umów nazwanych (z kodeksu cywilnego) o objętości do 3 stron.

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW
- przygotowanie pisma do właściwego urzędu w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów.

SYSTEM RODZLICZEŃ GODZINOWYCH:
- wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy obsłudze jednorazowych projektów, które wymagają przygotowania kilku rodzajów dokumentów, wypełniania formularzy rejestracyjnych, analizy sytuacji prawnej i innych uwarunkowań. Może być również stosowany przy opiniowaniu lub tworzeniu niestandardowych projektów umów, prowadzeniu postępowań sądowych lub administracyjnych, udziale w negocjacjach handlowych, przygotowaniu dokumentacji do przetargu.

SYSTEM WYNAGRODZENIA ZRYCZAŁTOWANEGO:
– przy stałej obsłudze, w zakres której wchodzi kompleksowe świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcy, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz doradztwo w postępowaniach przed sądami i urzędami.
Stała obsługa charakteryzuje się możliwością "skrojenia" obsługi na miarę, korzystania z bieżących konsultacji telefonicznych i e-mailowych.